fbpx

HomeRegulamin Fastshop

Regulamin Fastshop

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Hopiz sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (62-090), ul. Mickiewicza 33, KRS: 0000881292, NIP: 7812017193, REGON: 388044844, adres e-mail: kontakt@appstar.pl, tel.: +48 61 678 10 08 (dalej jako Usługodawca) w ramach portalu https://fastshop.pl/ (dalej, jako Platforma).
 2. Następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:
 3. Cennik – wykaz cen obowiązujących w stosunku do Klientów, przedstawiony w ofercie, określający ceny za poszczególne Usługi,
 4. Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystający z Usług, jeżeli korzystanie z Usług nie jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Usług, jeżeli korzystanie z Usług pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, o ile charakter świadczonych Usług powoduje, że nie posiadają one dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 6. Licencja – odrębny dokument znajdujący się pod linkiem: https://appstar.pl/licencja-faststhop/ określający szczegółowe warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Wdrożenia oraz Usługi Licencji,
 7. Nakładka – Usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi w ramach modelu SaaS nakładki fastshop służącej do przyspieszenia działania oraz obsługi sklepów internetowych działających na bazie WooComerce, której pozyskanie jest możliwe za pośrednictwem Platformy,
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 9. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach świadczenia Usług. Polityka Prywatności znajduje się pod linkiem: https://appstar.pl/polityka-prywatnosci/
 10. Umowa o Powierzenie Przetwarzania danych – dokument określający zasady powierzenia przez Klienta Usługodawcy danych osobowych kontrahentów Klienta, gromadzonych przez Klienta w związku z prowadzeniem sklepu internetowego, do którego stosowanie znajduje wersja pełna Nakładki,
 11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Platformy
 12. Usługodawca – Hopiz sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (62-090), ul. Mickiewicza 33, KRS: 0000881292, NIP: 7812017193, REGON: 388044844

2.     Techniczne wymagania korzystania z Usług

 1. Do korzystania z Usług świadczonych w ramach Platformy konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • aktywne połączenie z Internetem,
  • aktualna przeglądarka internetowa akceptująca tzw. pliki cookie,
  • akceptacja tzw. plików cookie,
  • posiadanie aktualnego, aktywnego adresu e-mail.

3.     Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  • Usługę formularza kontaktowego, pozwalającego na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Usługobiorcą w związku z zamiarem korzystania z nakładki,
  • Usługę „wypróbuj za darmo”,
  • Usługę wdrożenia,
  • Usługę Nakładki.

4.     Zasady korzystania z Usług

 • Klient może korzystać z Platformy wyłącznie w celu nabywania korzystania z Usług, w celach dotyczących poprawienia funkcjonowania sklepu internetowego Klienta. Zabrania się używania Platformy w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celach przestępczych, poprzez umieszczanie w ramach Platformy treści nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle wyznaniowym, rasowym, orientacji seksualnej lub etnicznym lub nawołujących do przestępstw.

5.     Korzystanie z Usług

5.1.    Usługa formularza kontaktowego

 1. Korzystanie z Usługi formularza kontaktowego jest bezpłatne.
 2. Skorzystanie z Usługi formularza kontaktowego odbywa się za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie.
 3. W celu skorzystania z Usługi formularza kontaktowego należy podać następujące dane:
  • Imię,
  • Stanowisko,
  • Miesięczna ilość zamówień realizowanych w ramach sklepu internetowego, w ramach którego Klient chce korzystać z Nakładki
  • Służbowy adres e-mail (tj. adres e-mail wykorzystywany przez Klienta w prowadzonej działalności gospodarczej),
  • adres URL prowadzonego przez Klienta sklepu internetowego, w którym Klient chce zastosować Nakładkę
 4. Dane podane w formularzu kontaktowym, o których mowa w ust. 3 powyżej muszą być prawdziwe i aktualne.
 5. Skorzystanie z Usługi formularza kontaktowego wymaga zapoznania się przez Klienta oraz zaakceptowania przez Klienta:
  • Regulaminu,
  • Polityki Prywatności.

5.2.   Usługa „wypróbuj za darmo”

 1. Korzystanie z Usługi „wypróbuj za darmo” jest bezpłatne.
 2. Usługa „wypróbuj za darmo” polega na jednokrotnym, nieodpłatnym udostępnieniu Klientowi wersji Demo Nakładki na okres 30 dni od dnia pierwszego zalogowania, w celu zapoznania się przez Klienta z funkcjonalnościami Nakładki.
 3. Usługa „wypróbuj za darmo” może być wykorzystana przez Klienta wyłącznie jednokrotnie. Wyczerpanie 30-dniowego okresu lub przerwanie z korzystania z Usługi „wypróbuj za darmo” w okresie 30-dniowym wyłącza uprawnienie Klienta do ponownego skorzystania z Usługi „wypróbuj za darmo”.
 4. Wersja demo Nakładki udostępniana Klientowi w ramach Usługi „wypróbuj za darmo” bazuje na fikcyjnych danych. W ramach wersji demo Nakładki nie ma możliwości wprowadzenia własnych danych Klienta do wersji demo Nakładki.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z Usługi „wypróbuj za darmo” znajdują się w Licencji.
 6. W celu skorzystania z Usługi „wypróbuj za darmo” należy na Platformie wybrać zakładkę „Wypróbuj za darmo”. Po wybrani zakładki „wypróbuj za darmo” pojawi się okienko, w którym należy wskazać służbowy adres e-mail (tj. adres e-mail wykorzystywany przez Klienta w prowadzonej działalności gospodarczej) oraz adres URL prowadzonego przez Klienta sklepu internetowego, w którym Klient chce zastosować Nakładkę.
 7. Warunkiem skorzystania z usługi „wypróbuj za darmo” jest:
  • Wskazanie aktualnych i prawdziwych danych w postaci służbowego adresu e-mail oraz adresu URL prowadzonego przez Klienta sklepu internetowego,
  • Zapoznanie się i zaakceptowanie:
   • Regulaminu,
   • Zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie Polityki Prywatności,
   • Licencji
 8. Po wprowadzeniu danych oraz zaakceptowaniu Regulaminu należy nacisnąć przycisk „Zaloguj” za pośrednictwem którego Klientowi natychmiastowo udostępniona zostanie wersja demo Nakładki. W przypadku braku dostępu do wersji demo Nakładki po spełnieniu określonych powyżej warunków, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

5.3.   Usługa wdrożenia i Usługa Nakładki

 1. Usług wdrożenia i Usługa Nakładki są usługami łącznymi, realizowanymi w oparciu o Licencję.
 2. Usługi wdrożenia i Usługa Nakładki są usługami odpłatnymi.
 3. Skorzystanie z Usług wdrożenia i Nakładki ma na celu udostępnienie Klientowi w ramach modelu SaaS Nakładki do korzystania z Nakładki przez Klienta w ramach wskazanego przez Klienta sklepu internetowego.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi wdrożenia i Usługi Nakładki wymaga podania przez Klienta następujących danych identyfikacyjnych:
  • Imię i nazwisko osoby zawierającej Umowę (osoba zawierająca Umowę powinna być osobą uprawnioną do reprezentacji Klienta – w przypadku wątpliwości, Usługodawca może zwrócić się do Klienta z wnioskiem o przedstawienie stosownego umocowania),
  • Pełnych danych identyfikacyjnych Klienta (imię i nazwisko, firma, adres siedziby, numer NIP, a w przypadku spółek prawa handlowego – także numer KRS),
  • Służbowego adresu e-mail do kontaktu w czasie świadczenia Usług,
  • Opcjonalnie – numeru telefonu do kontaktu w czasie świadczenia Usług,
  • adres URL strony internetowej Klienta, w której Nakładka będzie wykorzystywana.
 5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi wdrożenia wymaga uprzedniego zapoznania się przez Klienta i zaakceptowania przez Klienta:
  • Regulaminu,
  • Polityki Prywatności,
  • Umowy Powierzenia Przetwarzania danych,
  • aktualnego Cennika,
  • Licencji
 6. Ponadto, Klient będący Konsumentem, zobowiązany jest również do złożenia oświadczenia o zgodzie na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawieranej drogą elektroniczną poza lokalem przedsiębiorstwa. Usługodawca niniejszym informuje Klientów będących Konsumentami, iż złożenie ww. oświadczenia wyłącza uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku udostępnienia przez Usługodawcę odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy, podanie ww. danych oraz zaakceptowanie ww. dokumentów może nastąpić za pośrednictwem funkcjonalności Platformy. W każdym innym przypadku przekazanie danych oraz zaakceptowanie ww. dokumentów odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego przez Klienta.
 8. Zawarcie Umowy następuje po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych oraz po zaakceptowaniu przez Klienta wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej.
 9. Świadczenie usługi wdrożenia jest nieodpłatne w przypadku, w którym Klient podejmie decyzję o skorzystaniu z wersji pełnej Nakładki przed upływem 30 dni od dnia rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi „wypróbuj za darmo”. W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o skorzystaniu z wersji pełnej bez skorzystania z Usługi „wypróbuj za darmo” lub po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia korzystania z Usługi „wypróbuj za darmo” usługa wdrożenia jest odpłatna, zgodnie z postanowieniami Cennika.

6.     Odstąpienie od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa przez Konsumenta

 1. Usługodawca niniejszym informuje, że do Usługi wdrożenia oraz Usługi Nakładki zastosowanie znajdują przepisy art. 38 pkt. 13) ustawy – prawo ochronie konsumenta, tj. usługa polega na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na materialnym nośniku. W związku z powyższym, w przypadku wyrażenia przez Klienta będącego Konsumentem jednoznacznej zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawieranej drogą elektroniczną

7.     Postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia Usługi Wdrożenia oraz Usługi Nakładki reguluje Licencja.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości dotyczących świadczenia Usług innych, niż wymienione w ust. 1 powyżej, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty e-mail wskazując:
  • Datę wystąpienia nieprawidłowości,
  • Opis stwierdzonej nieprawidłowości,
  • W miarę możliwości zrzuty ekranowe potwierdzające zaistnienie stwierdzonej nieprawidłowości.
 3. Usługodawca udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia. Usługodawca w szczególności może skontaktować się z Klientem celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących świadczonej Usługi.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, której przyczyny leżą po stronie Usługodawcy, uniemożliwiającej z korzystania przez Klienta z Usługi „wypróbuj za darmo” w 30-dniowym okresie, termin bezpłatnego korzystania z Usługi „wypróbuj za darmo” ulegnie przedłużeniu o czas zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej korzystanie z Usługi „wypróbuj za darmo” leżącej po stronie Usługodawcy.

8.     Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku wyniknięcia sporu na tle niniejszego Regulaminu, Strony dążyć będą do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, Sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie rzeczowo właściwy Sąd w Poznaniu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku, gdy stroną sporu jest Konsument, Sądem właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd właściwy ze względu na właściwe przepisy KPC. Jednocześnie Usługodawca informuje Klientów będących Konsumentami o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów znajduje się pod linkiem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

9.     Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów uregulowane są w Polityce Prywatności.
 2. Ze względu na konieczność przekazania przez Klientów Usługodawcy danych osobowych swoich kontrahentów w ramach świadczenia Usługi Wdrożenia oraz Usługi Nakładki, zasady przetwarzania danych osobowych w tym zakresie reguluje odrębny dokument – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Usługodawca gwarantuje, że dane osobowe kontrahentów w każdym czasie będą traktowane przez Usługodawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta, a Usługodawca podejmie wszelkie środki techniczne celem zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym ujawnieniem.

10.  Zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa wymuszających zmianę Regulaminu.
 2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od daty opublikowania przez Usługodawcę zmian na Platformie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. W odniesieniu do Klientów aktualnie korzystających z Usług, Usługodawca informuje o zmianach w Regulaminie, na wskazany przez Klienta adres e-mail. Zmiany wchodzą w życie w stosunku do tych Klientów po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Klientom zmienionego Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. W terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu Klientowi aktualnie korzystającemu z Usług przysługuje prawo złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy lub umów o świadczenie Usług. Oświadczenie może być złożone w formie wiadomości e-mail.