fbpx

HomeLicencja Faststhop

Licencja Faststhop

LICENCJA FASTSHOP

I. Przedmiot Licencji

 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest określenie warunków świadczenia przez Hopiz sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (62-090), ul. Mickiewicza 33, KRS: 0000881292, NIP: 7812017193, REGON: 388044844, adres e-mail: kontakt@appstar.pl, tel.: +48 61 678 10 08 (dalej jako Usługodawca ) na rzecz Klienta usług polegających na:
  • wdrożeniu Nakładki Fastshop w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez Klienta,
  • świadczeniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługi utrzymania Nakładki,
  • świadczeniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta usługi polegającej na udostępnieniu za pośrednictwem chmury Klientowi Nakładki online,
  • świadczeniu przez Usługodawcę na rzecz Klienta usług wsparcia technicznego i konsultacji w zakresie korzystania z Nakładki,
   – w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku, płatne na zasadach określonych w Licencji.
 1. Usługa utrzymania Nakładki świadczona jest bez ograniczeń co do ilości urządzeń, na których wykorzystywana jest Nakładka. Jednakże Nakładka w każdym czasie może być wykorzystywana wyłącznie w celu obsługi sklepu internetowego prowadzonego pod adresem URL wskazanym przez Klienta w celu zawarcia Licencji.
 2. Niniejsza Licencja ma zastosowanie do pełnej wersji Nakładki i nie ma zastosowania do wersji demo Nakładki udostępnianej w ramach zdefiniowanej w Regulaminie usługi „wypróbuj za darmo” za wyjątkiem postanowienia pkt. X Licencji.

II. Słownik

Następujące określenia użyte w niniejszej Licencji mają następujące znaczenia:

 1. Cennik – wykaz cen obowiązujących w stosunku do Klientów, przedstawiony w ofercie, określający ceny za poszczególne Usługi,
 2. Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Usługodawcą niniejszą umowę Licencji w sposób określony w Regulaminie,
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystający z Usług, jeżeli korzystanie z Usług nie jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Usług, jeżeli korzystanie z Usług pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, o ile charakter świadczonych Usług powoduje, że nie posiadają one dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. Licencja – niniejsza Licencja
 5. Nakładka – Usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi w ramach modelu SaaS nakładki fastshop służącej do przyspieszenia działania oraz obsługi sklepów internetowych działających na bazie WooComerce, której pozyskanie jest możliwe za pośrednictwem Platformy,
 6. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Klienta w ramach świadczenia Usług. Polityka Prywatności znajduje się pod linkiem: https://appstar.pl/polityka-prywatnosci/.
 7. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, znajdujący się pod linkiem: https://appstar.pl/regulamin-fastshop/, określający warunki zawarcia niniejszej umowy Licencji,
 8. Umowa o Powierzenie Przetwarzania danych – dokument określający zasady powierzenia przez Klienta Usługodawcy danych osobowych kontrahentów Klienta, gromadzonych przez Klienta w związku z prowadzeniem sklepu internetowego,
 9. Usługodawca – Hopiz sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy (62-090), ul. Mickiewicza 33, KRS: 0000881292, NIP: 7812017193, REGON: 388044844, adres e-mail: kontakt@appstar.pl, tel.: 784 864 807.

III. Zasady korzystania z Nakładki

 1. Nakładka jest Usługą świadczoną elektronicznie, służącą wyłącznie do poprawy funkcjonowania sklepu internetowego Klienta zarejestrowanego przed zawarciem Licencji. W związku z tym, niezależnie od innych postanowień Licencji, zabrania się korzystania z Nakładki w innych celach niż określone w zdaniu poprzednim, a w szczególności w celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, siania treści nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle wyznaniowym, rasowym, orientacji seksualnej lub etnicznym lub nawołujących do przestępstw.

IV. Zawarcie Licencji

 1. Zawarcie Licencji odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Datą zawarcia Licencji jest data przekazania przez Klienta Usługodawcy wszystkich wymaganych danych identyfikujących Klienta oraz zapoznania się i zaakceptowania przez Klienta wszystkich wymaganych treścią Regulaminu oświadczeń i dokumentów.

V. Usługa wdrożenia

 1. Usługa wdrożenia świadczona jest przez Usługodawcę zdalnie, w kontakcie i w porozumieniu z Klientem.
 2. Usługa wdrożenia zrealizowana zostaje w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Termin określony w zdaniu poprzednim może ulec przedłużeniu w sytuacji, w której jego dochowanie nie jest możliwe ze względu na brak wymaganej współpracy ze strony Klienta.
 3. Klient może podjąć decyzję o samodzielnym przeprowadzeniu wdrożenia. W takiej sytuacji Usługodawca udostępnia Klientowi instrukcje niezbędne do prawidłowego dokonania wdrożenia. Jednakże Usługodawca nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie wdrożenia samodzielnie przez Klienta, jeżeli nieprawidłowość ta nie jest konsekwencją prawidłowego i należytego zastosowania się Klienta do udzielonych instrukcji.

VI. Usługa utrzymania Nakładki

 1. Usługa utrzymania Nakładki polega na stałym utrzymywaniu przez Usługodawcę na należących do Usługodawcy serwerach Nakładki

VII. Usługa udostępniania Nakładki

 1. Usługa udostępniania Nakładki polega na zagwarantowaniu Klientowi przez Usługodawcę stałego dostępu do Nakładki online (bez udostępnienia Klientowi kopii Nakładki), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Usługodawca zastrzega możliwą przerwę w dostępie do Usługi nie przekraczającą 24 h miesięcznie, w celu prowadzenia prac modernizacyjnych oraz aktualizacyjnych. Usługodawca dochowa najwyższej staranności celem minimalizacji przerw w dostępie do Usługi oraz w celu zagwarantowania, by Klient był informowany o ewentualnych przerwach lub by przerwy odbywały się w godzinach nocnych. Usługodawca nie ponosi względem Klientów odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Nakładki w wymiarze czasowym wskazanym w zdaniu pierwszym powyżej.

VIII. Usługa wsparcia technicznego i konsultacji

 1. W ramach Licencji Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi wsparcia technicznego oraz konsultacji w zakresie korzystania z Nakładki. Usługa realizowana jest na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub e-mail złożonego za pośrednictwem danych teleadresowych Usługodawcy wskazanych pkt. 1.1. Licencji.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno zawierać co najmniej szczegółowy opis zapytania, w miarę możliwości z załączonymi zrzutami ekranowymi obrazującymi wątpliwość Klienta.
 3. Usługa wsparcia technicznego i konsultacji świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00. Czas reakcji na zapytanie Klienta wynosi do 7 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

IX. Zgłaszanie awarii lub nieprawidłowości

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta awarii lub nieprawidłowości w działaniu Nakładki Klient powinien zgłosić stwierdzoną awarię lub nieprawidłowość Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany we wstępie Licencji.
 2. Zgłoszenie awarii lub nieprawidłowości powinno zawierać co najmniej:
  • dane identyfikujące Klienta,
  • szczegółowy opis stwierdzonej nieprawidłowości z załączonymi, w miarę możliwości, zrzutami ekranowymi obrazującymi nieprawidłowość lub awarię,
  • datę i godzinę stwierdzenia przez Klienta awarii lub nieprawidłowości.
 3. Okres usunięcia awarii lub nieprawidłowości przez Usługodawcę wynosi maksymalnie:
  • 2 dni robocze, zgodnie z godzinami pracy Usługodawcy określonymi w pkt. 7.3 Licencji – w przypadku błędów krytycznych,
  • 4 dni robocze, zgodnie z godzinami pracy Usługodawcy określonymi w pkt. 7.4. Licencji – w przypadków błędów niekrytycznych.
 4. Za błąd krytyczny uznaje się błąd istotnie ograniczający możliwość korzystania z Nakładki w umówiony sposób lub uniemożliwiający korzystanie z Nakładki w jakimkolwiek zakresie.

X. Prawa autorskie

 1. Wszelkie i wyłączne prawa autorskie do Nakładki przysługują Usługodawcy.
 2. Na podstawie niniejszej Umowy Usługodawca udostępnia Klientowi Nakładkę wyłącznie w zakresie wynikającym z pkt. 5 Licencji, wyłącznie w celu korzystania z Nakładki w zakresie obsługi sklepu internetowego zarejestrowanego przez Klienta przy zawieraniu Licencji oraz wyłącznie w modelu SaaS (Klient nie jest uprawniony do żądania od Usługodawcy własnego egzemplarza Nakładki, jak i do samodzielnego jej kopiowania, pozyskiwania, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń Usługodawcy). Stwierdzenie wykorzystywania przez Klienta Nakładki w jakimkolwiek innym celu lub zakresie, a także próby jej powielenia traktowane będą w szczególności jako rażące naruszenie warunków Licencji.

XI. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę powinny być zgłaszane w formie wiadomości e-mail. W przypadku Klientów będących Konsumentami, reklamacja zgłoszona może być także telefonicznie lub na adres Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności następujące informacje:
  • dane identyfikujące Klienta,
  • precyzyjne określenie usługi, co do której Klient zgłasza reklamację,
  • wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację,
  • wskazanie daty i w miarę możliwości godziny zdarzenia uzasadniającego reklamację,
  • w miarę możliwości, dowody stwierdzające okoliczności uzasadniające reklamację (wydruki wiadomości e-mail, zrzuty ekranowe itp.).
 3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zawieraniu Umowy.

XII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta za nieprawidłowości lub przerwy w działaniu Nakładki spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Usługodawcy. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klientów z tytułu nagłych, niedających się przewidzieć okoliczności takich jak atak hakerski przy wykorzystaniu nowych narzędzi na serwery, czy fizyczne zniszczenie wykorzystywanych przez Usługodawcę serwerów w wyniku klęski żywiołowej.
 2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, Usługodawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność wyłącznie w zakresie rzeczywiście poniesionej szkody i wyłącznie do kwoty wynagrodzenia zapłaconego przez Klienta Usługodawcy w tytułu świadczenia usług w ostatnich 6 miesiącach przed datą wystąpienia szkody.
 3. Postanowienie ust. 2 powyżej nie dotyczy Konsumentów.

XIII. Wynagrodzenie, zmiana Cennika

 1. Z tytułu świadczenia Usług określonych niniejszą Umową Klient płacić będzie na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie:
  • jednorazowe – za świadczenie Usługi Wdrożenia,
  • miesięczne – za świadczenie usług Nakładki, utrzymania oraz konsultacji i wsparcia technicznego, stanowiące sumę miesięcznej kwoty bazowej, iloczynu stawki za nowe zamówienie oraz ilości zamówień realizowanych w danym miesiącu oraz iloczynu stawki za produkt oraz ilości obsługiwanych za pośrednictwem Nakładki w danym miesiącu produktów.
 2. Usługa wdrożenia jest bezpłatna w przypadku, w którym Klient, korzystający z określonej w Regulaminie Usługi „wypróbuj za darmo” zdecyduje się na zawarcie Licencji przed upływem 30 dni od dnia rozpoczęcia korzystania z wersji Demo nakładki i poinformuje o tym Usługodawcę, przekazując mu wymagane Regulaminem dane. Jednakże, jeżeli Klient zdecyduje się na rezygnację ze świadczenia Usług określonych Licencją po pierwszym miesiącu korzystania z pełnej wersji Nakładki, wówczas zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wdrożenie.
 3. W przypadku, w którym nie zachodzi przypadek uprawniający Klienta do skorzystania z wdrożenia, opłata za wdrożenie uiszczana jest wraz z pierwszą płatnością miesięczną za świadczenie Usług określonych w Licencji.
 4. Wynagrodzenie miesięczne płatne jest na podstawie FV wystawianej przez Usługodawcę po zakończeniu danego miesiąca świadczenia Usług – w terminie do 5 dnia następującego po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia FV drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail, na numer rachunku bankowego wskazany w FV.
 5. Strony niniejszym wyrażają zgodę na przesyłanie FV drogą elektroniczną bez podpisu osoby uprawnionej do jej wystawienia.
 6. W przypadku opóźnienia w płatności za świadczenie usług powyżej 7 dni, Usługodawca, po przesłaniu upomnienia, uprawniony jest do natychmiastowego wstrzymania świadczenia Usług na rzecz Klienta, jak i do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 7. Dokładne stawki oraz kwoty wynagrodzenia określa Cennik.
 8. W zakresie opłaty za Usługę Wdrożenia dla Klienta pozostaje wiążąca kwota wynagrodzenia za Usługę Wdrożenia ujawniona w Cenniku na dzień zawarcia Umowy. W zakresie pozostałych Usług Klienta w każdym czasie obowiązują ceny bieżące. Usługodawca informuje Klienta o zmianie stawek drogą e-mail oraz poprzez publikację uaktualnionego Cennika. Nowe stawki obowiązują poczynając od kolejnego miesiąca po dacie opublikowana Cennika. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usług, w szczególności w przypadku uzyskania informacji o zmianie Cennika.
 9. W przypadku, w którym po rozwiązaniu Licencji, niezależnie od przyczyn rozwiązania Licencji, jeżeli Klient nadal będzie korzystał z Nakładki bez zgody Usługodawcy, Klient zobowiązany będzie do uiszczania na rzecz Usługodawcy kwoty odpowiadającej 3-krotności średniego wynagrodzenia należnego Usługodawcy za okres ostatnich 3 miesięcy świadczenia Usług w oparciu o Licencję. Jednakże Usługodawcy przysługiwać będzie wówczas również uprawnienie do dochodzenie od Klienta odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.

XIV. Rozwiązanie Licencji

 1. Licencja zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usług, informując o tym Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail. Nie wyłącza to jednak obowiązku uiszczenia przez Klienta płatności za dotychczas świadczone Usługi.
 3. Poza innymi przypadkami określonymi w Licencji, Usługodawcy przysługuje prawo natychmiastowego wstrzymania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta obowiązków określonych w pkt. III i X Licencji.

XV. Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku wyniknięcia sporu na tle niniejszej Licencji, Strony dążyć będą do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, Sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie rzeczowo właściwy Sąd w Poznaniu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku, gdy stroną sporu jest Konsument, Sądem właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd właściwy ze względu na właściwe przepisy KPC. Jednocześnie Usługodawca informuje Klientów będących Konsumentami o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów znajduje się pod linkiem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

XVI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów uregulowane są w Polityce Prywatności.
 2. Ze względu na konieczność przekazania przez Klientów Usługodawcy danych osobowych swoich kontrahentów w ramach świadczenia Usługi Wdrożenia oraz Usługi Nakładki, zasady przetwarzania danych osobowych w tym zakresie reguluje odrębny dokument – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Usługodawca gwarantuje, że dane osobowe kontrahentów w każdym czasie będą traktowane przez Usługodawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta, a Usługodawca podejmie wszelkie środki techniczne celem zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym ujawnieniem.

XVII. Zmiana Licencji

 1. Zmiana niniejszej Licencji może nastąpić za zgodną wolą Stron.